PEVISA

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA

Pitkä- ja sileäkarvaiset colliet ovat mukana Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmassa. Ohjelma on rotukohtainen ja tarkoittaa sitä, että rekisteröitävän pentueen molempien vanhempien tulee täyttää niille asetetut PEVISA-ehdot ennen astutusta.

Collieiden pevisa -ohjelma 1.1.2014-31.12.2018: 

Koskee pentueita, joissa astutus on tapahtunut 1.1.2014 tai sen jälkeen.

Lonkat

Pitkäkarvaiset:

Lonkkakuvauspakko, raja-arvona C,
C-lonkkaista saa käyttää A tai B-
lonkkaisen kanssa.

Sileäkarvaiset:

Lonkkakuvauspakko, raja-arvona C,
C-lonkkaista saa käyttää A-lonkkaisen
kanssa.

Kyynärät

Kyynärkuvauspakko, kyynärpäiden  raja-arvona aste 1. 

Silmät

Silmätarkastuspakko, koiralla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Huom! alle 1-vuotiaana annettu silmälausunto on voimassa vain vuoden. 


HUOM: Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeeseen tuli muutos vuoden 2016 alussa. Muutoksen mukaan koiran lonkat voidaan kuvata uudestaan vasta 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Aikaisemmin kuvausten välissä on pitänyt olla kuusi kuukautta.

 


Ulkomaisten urosten käyttö

Lähtökohtaisesti rotukohtainen PEVISA-ohjelma koskee myös ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä. SCY:n aloitteesta ulkomaiselle uroksen käytölle on myönnetty pysyväisluonteinen poikkeuslupa eli PEVISA-ohjelman vaatimukset eivät koske ulkolaisia uroksia. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä.


Ulkomaisten urosten jalostuskäytön poikkeusluvat 1.1.2016 alkaen

Ulkomainen uros = uroksen omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla

Koirarekisteriohjeen mukaan rotujärjestö voi asettaa ns. pysyvän poikkeusluvan ulkomaisen uroksen jalostuskäytölle. Vuoden alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden. Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla. 

Asia koskee rotuja, joilla on pysyvien poikkeuslupien listalla jokin poikkeuslupa, jota ei jo aiemmin ole rajattu koskemaan vain yhtä kai kahta pentuetta. Kahden pentueen laskenta alkaa vuodenvaihteen jälkeen tehdyistä astutuksista syntyneistä pentueista. Rajaus ei koske ennen vuodenvaihdetta pakastettua spermaa eikä myöskään tuontijälkeläisiä lasketa pentuekiintiöön.

Kun kahden pentueen raja jollakin uroksella on täyttynyt, on kasvattajalla kolme vaihtoehtoa:

  • urokselle hankitaan PEVISA:n edellyttämä tulos joko Suomesta tai ulkomailta
  • kasvattaja anoo yhdistelmäkohtaista poikkeuslupaa normaalin poikkeuslupakäytännön mukaisesti
  • nartulle etsitään toinen uros

Hyväksyttävät ulkomaiset tulokset on määritelty Kennelliiton sairauskohtaisissa ohjeissa ja tähän on myös koottu niistä tiivistelmä. Kaikista lausunnoista tulee aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä ja tutkimus on voimassa suomalaisten ehtojen mukaisesti, ellei lausunnon voimassaoloa ole rajattu sitä lyhyemmäksi.

  • Lonkkanivelistä hyväksytään FCI:n kuvausohjeen mukaiset lausunnot ja kun astutus tapahtuu ulkomailla tai tuontispermalla, tai kyseessä on Koirarekisteriohjeen mukainen jalostuslaina, hyväksytään myös OFA-, BVA- ja PennHip-lausunnot. OFA:n preliminarylausunnot hyväksytään, jos koira on kuvaushetkellä täyttänyt Suomessa vaaditun alaikärajan.
  • Kyynärnivelistä hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu International Elbow Working Groupin (IEWG) asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut IEWG:n suositusten mukainen.
  • Polvista hyväksytään lausunnot, jotka on annettu käyttäen Putnamin asteikkoon verrattavissa olevaa luokittelua
  • Selästä hyväksytään lausunnot, jotka ovat verrattavissa Kennelliiton asteikkoon ja joissa kuvat on otettu Kennelliiton suositusten mukaisesti.

Käytännössä ulkomailta ei tällä hetkellä saa Suomessa hyväksyttäviä selkälausuntoja. Tämän vuoksi roduille, joilla on PEVISA:ssa ehto selän kuvaamiselle, on rotukohtaisiin ehtoihin lisätty seuraava lievennys: ”Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita selkälausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.” Tämä rotukohtainen ehto siis mahdollistaa useamman pentueen rekisteröinnin ilman selkälausuntoa, jos niiden kohdalla astutus ei ole tapahtunut Suomessa.

  • Silmistä hyväksytään Suomessa astuvilta uroksilta ECVO-lausunnot, pohjoismaisten ECVO:n hyväksymien silmätarkastajien antamat lausunnot ja USA:n CERF-lausunto (voi olla kirjattu OFA:n tietokantaan). Brittiläinen BVA EyeScheme -lausunto ja australialainen AVA-ANKC Australian Canine Eye Scheme -lausunto hyväksytään, jos lomakkeesta ilmenee, että koko silmä on tutkittu eikä muutoksia ole todettu. Kun astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla, hyväksytään perinnöllisten silmäsairauksien varalta annettu eläinlääkärinlausunto.
  • Sydämestä hyväksytään ulkomailla tapahtuvan astutuksen ja tuontisperman kohdalla eläinlääkärin antama sydäntutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä yksiselitteisesti ilmi, että koiralla ei ole rodun PEVISA-ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia. Suomeen jalostuslainaan tulevat urokset on tutkittava Suomessa.
  • Luonteeseen liittyvät tulokset hyväksytään, jos ne vastaavat riittävästi Suomesta saatavia tuloksia. Useimmat ulkomaiset luonteen arviointiin käytetyt menetelmät eivät ole riittävän verrannollisia suomalaisiin testeihin ja kuvauksiin nähden. Lähinnä kyseeseen tulevat pohjoismaiset MH-luonnekuvaukset sekä Ruotsin KORAD-titteli. Kelpaavuudesta päätetään tarvittaessa erikseen.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa kasvattajien varmistaa ulkomaisten tulosten kelpaavuus Kennelliitosta etukäteen. Joissakin tapauksissa, esim. luonnetulosten kohdalla, tarkistukseen on hyvä varata myös aikaa, koska asia voidaan joutua antamaan työryhmän tai toimikunnan käsiteltäväksi


Lisätietoa Pevisasta:

PEVISA ja muut rekisteröintiin liittyvät ehdot. (Lähde: Kennelliitto). 

Tutustu myös:

Koirarekisteriohjeeseen (Lähde: Kennelliitto).