Uroskansio

Pitkäkarvaiset urokset

Sileäkarvaiset urokset

Mikä uroskansio on, ja miksi?

Listalle toivotaan mahdollisimman paljon jalostuskelpoisia uroksia. Listalle pääsy edellyttää, että uroksen omistaja ilmoittaa koiransa tiedot jäljempänä olevien ohjeiden mukaan. Kasvattajat käyttävät uroslistaa apuna suunnitellessaan jalostusyhdistelmiä, lisäksi uroslista toimii jalostustoimikunnan apuvälineenä.

Se, että uros on ilmoitettu listalle, ei edellytä sitä, että uroksen tulisi olla aina ja kaikissa olosuhteissa käytettävissä. Uroksen omistaja voi käyttää harkintaansa, ja astutus on aina uroksen omistajan ja nartun jalostusoikeuden haltijan välinen sopimusasia (suosittelemme käytettäväksi Kennelliiton virallisia sopimuslomakkeita). Jokaisen rodun jalostuksen kannalta on oleellisen tärkeää, että jalostukseen käytettäisiin mahdollisimman laajaa urosjoukkoa. Tämän vuoksi toivomme urosten omistajien aktiivisuutta. Myös kasvattajat voisivat kannustaa kasvattamiensa urosten omistajia ilmoittamaan tietoja uroskansioon.

Minkälaisia uroksia toivotaan listalle?

Uroslistalle pääsevät kaikki urokset, joiden täyttävät täyttävät PEVISA-säännön vaatimukset, elikkä rekisteröintiin tarvittavat vähimmäisvaatimukset.

Huomioithan kuitenkin urosta etsiessäsi ja urosta listalle ilmoittaessasi, että rotumme JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) antaa paljon lisää vaatimuksia ja suosituksia jalostusyksilöille:

- Jalostukseen käytetyn yksilön tulisi olla rodun keskitasoa parempi halutuissa ominaisuuksissa perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi.

- Jalostukseen käytettävällä koiralla on hyvä hermorakenne ja rodunomainen toimintakyky.

- Se ei ole luonteeltaan aggressiivinen, arka tai ääniarka.

- Se on mielellään luonnetestattu/MH-kuvattu tai sillä on tulos palveluskoirakokeesta.

- Se on terve ja hyväkuntoinen.

- Sillä on kestävä käyttökoiran rakenne.

- Sillä on kyky käyttää ravinto tehokkaasti hyväkseen.

- Jalostukseen käytettävän koiran suositellaan olevan iältään vähintään 2-vuotias, jotta sen ja lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten.

- Sen on palkinnut näyttelyissä kaksi eri tuomaria vähintään laatupalkinnolla EH.

- Se on lonkka- ja kyynärkuvattu ja täyttää näiltä osin PEVISAehdot.

- Se on silmätarkastettu ja sillä ei ole vakavampaa CEA:n astetta kuin CRD.

- Sen yleisterveyden on oltava hyvä, eikä se saa sairastaa mitään jatkuvaa lääkitystä tai hoitoa vaativaa sairautta.

- Se kykenee lisääntymään luonnollisesti ja narttu hoitamaan pentunsa itse.

Uroksen omistajan velvollisuuksiin kuuluu:

- Hän käyttää urosta jalostukseen vain, mikäli se täyttää jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset.

- Hän varmistaa, että myös astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset.

- Hän varmistaa, että nartun omistaja on perehtynyt näihin jalostusohjeisiin ja toimii niiden mukaisesti.

- Hän huolehtii, että uroksen jälkeläismäärä ei ylitä 5 %:a sukupolven eli neljän edellisen vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista.

- Hän ilmoittaa rotujärjestön jalostustoimikunnalle, mikäli kuulee tai havaitsee uroksensa jälkeläisissä olevan jalostusmielessä huomioitavaa ja epätavallista.

- Hän poistaa uroksensa jalostuksesta, jos sen todetaan periyttävän jotakin virhettä tai sairautta erityisen runsaasti.

- Jos uros todetaan täysin siitoskyvyttömäksi, hän on velvollinen palauttamaan astutusmaksun niille nartun omistajille, joiden nartut ovat siitoskyvyttömyyden takia jääneet tyhjäksi.

- Uroksen omistaja luovuttaa astutustodistuksen tarvittavilta osilta kokonaan täytettynä.

Vertaile uroksia ja kysele kasvattajilta/omistajilta lisätietoa sekä tiedosta oman narttusi vahvuudet ja heikkoudet!

Collieiden jalostusurossivut

Jalostukseen tarjolla olevia collieuroksia voit etsiä myös seuraavilta sivustoilta:

Pitkäkarvaiset: http://uroslista.haukotus.net/

Sileäkarvaiset: http://uroot.haukotus.net/

Huomioithan, että ko. sivustot ovat yksityishenkilön ylläpitämiä eikä Suomen Collieyhdistys siten vastaa niiden sisällöstä tai uroksista.