Uutiset

Kuulumisia kevätvuosikokouksesta 28.4.2018

  • 29.04.2018
  • Julkaisija : Jorma Lahti
  • Kommentit: 0

Sääntömääräinen kevätvuosikokous pidettiin lauantaina 28.4. klo 14.00 alkaen Helsingissä, Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa. Ensimmäistä kertaa historiassa mukana olivat myös etäpisteet, jotka sijaitsivat Oulussa ja Jyväskylässä.

Ennen kokouksen avaamista yhdistyksen hallitus muisti kukka- ja korttitervehdyksellä Birgit Halkiota yhdistyksen eteen tehdystä arvokkaasta työstä Colliesanomien päätoimittajana. Kiitos Birgit ja onnea tuleviin haasteisiin Koiramme-lehden parissa.

Suuren osallistujamäärän vuoksi pääsimme aloittamaan kokouksen varsinaisessa kokouspaikassa puoli tuntia myöhässä.

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin 

• Helsinki: Juhani Malinen
• Oulu: Päivi Iivonen
• Jyväskylä: Tiina Kuhmonen

Kokouksen sihteereiksi valittiin:
• Helsinki: Jorma Lahti
• Oulu: Heini Tammela
• Jyväskylä: Kirsi Holopainen

Kokouksen yhteysvastaaviksi valittiin:
• Helsinki: Marjo Hautaviita
• Oulu: Päivi Iivonen
• Jyväskylä: Katja Kuosmanen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu on julkaistu yhdistyksen jäsenlehdessä CS 1/2018 (s. 6) eli sääntöjen määräämällä tavalla ja varsinaisella kokouspaikalla Helsingissä oli paikalla 99 sekä etäpisteissä Oulussa 27 ja Jyväskylässä 25 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Yhteensä kokoukseen osallistui täten 151 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä, jotka ovat itse kirjoittaneet nimensä kokouspaikoilla oleviin osallistujalistoihin.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin samat kaksi henkilöä per kokouspaikka:
• Helsinki: Minna Malin ja Eija Granfelt
• Oulu: Reija Komulainen ja Jenna Mansikka
• Jyväskylä: Tiina Ylitalo ja Juha Väisänen

Esityslista hyväksyttiin seuraavilla huomioilla:

- kokouksen puheenjohtaja Juhani Malin huomasi esityslistalla olevan kaksi kohtaa numero 19. Muutettiin jälkimmäinen (Kokouksen päättäminen) numerolle 20.
- Päivi Kasken pyynnöstä lisättiin kohtaan 19. (Muut asiat) hänen esiintuomansa huoli jäsenyyksien voimassaolon epäselvyyksistä MVA-esityksen allekirjoittaneiden jäsenten yhteydessä. Mainittujen henkilöiden joukossa oli hänen mukaansa katkeamattomalla monivuotisella jäsenyydellä olleita jäseniä, joiden oli katsottu olevan ei-jäseniä hallituksen suorittamassa tarkistuksessa. Päätettiin lisätä asia kohtaan 19. (Muut asiat).

Hyväksyttiin työjärjestys ja päätettiin pitää päätöspöytäkirjaa.

Yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2017 läpikäynnin yhteydessä Rainer Vuorinen tarkensi toimikunnan kokoonpanoa ja toi esiin, ettei Minna Mannisella ole kuin toisen rotumme arvosteluoikeudet suoritettuna, joten hän ei ole vielä ulkomuototuomaritoimikunnan jäsen. Sihteeri tiedusteli Rainer Vuoriselta onko asia käyty toimikunnassa läpi. Asia on käyty toimikunnassa läpi. Päätettiin täten korjata ulkomuototoimikunnan kokoonpano yhdistyksen kotisivulle, toimintakertomukseen sekä lehteen.

Kokouksen puheenjohtaja Juhani Malin esitteli tilinpäätösdokumentit jäsenistölle. Johanna Ruottinen esitti kysymyksen tilikauden 1.1.-31.12.2017 tuloslaskelmassa olleesta -16.794 eur alijäämästä. Työ- ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Taru Kalkas vastasi alijäämän johtuneen jäsenmäärän  laskusta sekä päätöksestä laskea jäsenmaksua yhdellä eurolla. Tilinpäätökseen lasketaan mukaan myös kaikkien alaosastojen ja toimikuntien tulos, ja niiden toiminnan tuotot olivat alentuneet paljon edellisestä tilikaudesta. Yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Lahti kertoi toiminnan tarkastajan huomiot liian suurista käteiskassoista useammassa alaosastossa sekä sen, että pankkitileillä olevat varat on monella alaosastolla pienemmät kuin edellistilikaudella. Myös allekirjoittamattomia pöytäkirjoja oli toimitettu yhdistyksen sihteerille ja ne olivat päätyneet tilinpäätösaineiston mukaan. Pöytäkirjat tulee aina muistaa allekirjoittaa sinisellä kuulakynällä ennen niiden toimittamista yhdistyksen sihteerille. Yleiskokous vahvisti toiminnan- ja tilintarkastuksen sekä myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

Hallituksella ei ollut esittää aloitteita tai esityksiä. Tämä todettiin.

Jäsenistöltä tulleissa esityksissä käsiteltiin ensimmäisenä PEVISA-esitykset sekä jalostustoimikunnalta että luonnetoimikunnalta, jotka alustivat omia esityksiään kokousväelle. Alustusten jälkeen Rainer Vuorinen esitti Luonnetoimikunnan tekemän PEVISA-käsittelyn perumista ja käsittelemistä myöhemmin uutena ajankohtana, sitten kun se on paremmin valmisteltu. Rainer Vuorinen veti esityksensä pois. Äänestyksessä jalostustoimikunnnan ehdotus sai 117 ääntä ja luonnetoimikunnan 32 ääntä, 1 ääni oli tyhjä. Näin yleiskokous päätti, että nykyinen, voimassa oleva PEVISA pidetään ennallaan.

Seuraavana oli käsittelyssä JTO, jonka jalostustoimikunnan jäsen Johanna Ruottinen esitteli lyhyesti kokousväelle. Yleiskokous hyväksyi uuden JTO:n ja valtuutti jalostustoimikunnan tekemään Kennelliiton vaatimat korjaukset ja mahdollisen valioarvosäännön muutoksen aiheuttamat korjaukset. Lopullista JTO:ta on tarkoitus käydä syvällisemmin läpi ennen syysvuosikokousta pidettävässä erilllisessä tilaisuudessa marraskuussa 2018.   

Kolmas jäsenistöltä tullut esitys koski Suomen muotovalionarvosääntöä FI MVA. Päätettiin suorittaa koeäänestys käsiäänestyksenä. Koeäänestyksen tulos oli oli riittävän selvä ja esitetty FI MVA ehdotus hyväksyttiin. 

Sileä- ja pitkäkarvainen collie voi ensi vuodesta alkaen valioitua Suomen muotovalioksi ilman lisävaatimusta seuraavasti:

Muotovalion arvo (FI MVA)

Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk. 

Koiralta, joka 24 kk täytettyään on saavuttanut jonkin muun maan muotovalionarvon, vaaditaan vain yksi sertifikaatti Suomesta. Sen mahdollisesti Suomesta alle 24 kk:n iässä saama sertifikaatti lasketaan Suomen muotovalionarvoon oikeuttavaksi. Muutos tulee voimaan 1.1.2019.

Syyskokouksen paikaksi ehdotettiin pääkaupunkiseutua, Oulua ja Tamperetta. Äänet jakautuivat seuraavasti: Pk-seutu 43 ääntä, Tampere 56 ääntä ja Oulu 28 ääntä. Yleiskokous valitsi syyskokouksen paikaksi Tampereen seudun. 

Etäkokouspaikoiksi olivat ehdolla Lahti, Helsinki, Oulu, Lappeenranta, Joensuu ja Kuopio. Lahti, Helsinki ja Kuopio vetivät ehdotuksensa pois. Oulu sai runsaasti kannatusta ja valittiin ensimmäsiseksi etäkokouspaikaksi. Jäljelle jäivät Lappeenranta ja Joensuu joista äänestettiin toinen etäkokouspaikka. Äänet jakautuivat tuossa vaiheessä kokouspäivää seuraavasti: Lappeenranta 9 ääntä ja Joensuu 73 ääntä. Yleiskokous päätti etäkokouspaikoiksi Oulun ja Joensuun.

Seuraavana vuorossa oli Vuoden 2017 Colliekilpailuissa menestyneiden palkitseminen sekä valiopinssien jakaminen. Onnea menestyneille, valioituneille ja palkituille. 

Kevätkokouksen lopuksi yhdistys muisti hopeisella ansiomerkillä Tiina Alankoa ja kultaisella ansiomerkillä Tuula Tikkasta. Onnittelut ja iso kiitos teille molemmille yhdistyksen eteen tekemästänne arvokkaasta työstä.  

Muihin kokouksessa esille tuleviin asioihin kirjattiin esityslistan hyväksymisen yhteydessä Päivi Kasken huoli jäsenyyksien voimassaolon epäselvyyksistä. Hän viittasi FI MVA esityksessä olleisiin ”EI JÄSEN” mainintoihin, vaikka joukossa oli hänen mukaansa katkeamattomalla monivuotisella jäsenyydellä olleita jäseniä. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Lahti lupasi hallituksen selvittävän asian Laserman kanssa.

Kokouksen puheenjohtaja Juhani Malinen päätti kokouksen klo 18.26.

Kokousterveisin,

SCY hallitus 2018