Yhdistyksen säännöt

1. § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Collieyhdistys - Finlands collieförening r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. § Tarkoitus

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finlands Kennelklubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsenyhdistyksenä herättää harrastusta collierotuihin, edistää rotujen jalostamista ja oikeata kasvatusta sekä toimia näiden koirarotujen harrastajien yhdyssiteenä. Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin. Yhdistys voi perustaa kevät- tai syysvuosikokouksien päätöksellä rekisteröimättömiä alaisuudessaan toimivia paikallisosastoja edellyttäen vähintään 20 paikallista jäsentä. Paikallisosastot toimivat näiden sääntöjen puitteissa, ja ovat vastuussa toiminnastaan pääyhdistykselle. Paikallisosasto voi niin halutessaan toimia yhtä vuosikokouskäytäntöä noudattaen, jolloin tämä kokous on pidettävä tammikuussa.

3. § Kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

4. § Toiminta

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, julkaisemalla jäsenlehteä, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja
 • suorittamalla jalostusneuvontaa
 • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan kesken
 • seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämiseen liittyviä aloitteita
 • ylläpitämällä yhteyksiä jäseniinsä, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla tarvittaessa lausuntoja ja muuta apua järjestön toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, koetuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavilla tavoilla

5. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt, joilla on velvollisuus suorittaa jäsenmaksua yhdistykselle. Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais-, ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen henkilön, joka on yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä jäsen sellaisesta perheestä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen vuosi-, ainais-, tai kunniajäsen, ja jos perheenjäsenellä on sama osoite. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisua. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Päätöksentekoon vaaditaan tällöin, että vähintään ¾ annetuista äänistä on ehdotusta kannattanut. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi-, perhe-, ja ainaisjäsenellä, mutta hän on vapaa kaikista maksuista. Ainaisjäsenmaksun suuruus on 10 * vuosijäsenmaksu.Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen nimi ja osoite.

6. § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maaliskuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, mutta hän voi jälleen päästä hallituksen hyväksynnällä jäseneksi suorittamalla laiminlyödyt maksut. Jos jäsen toimii yhdistyksen saantöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen varsinaisella kokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan että vähintään ¾ annetuista äänistä on kannattanut erottamista. Äänestys suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

7. § Hallintoelimet

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarvittavan määrän toimihenkilöitä, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Valittujen henkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain toinen puheenjohtaja on erovuorossa. Lisäksi syyskokous valitsee kuusi hallituksen jäsentä joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain aina kaksi kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla sääntöjen tultua voimaan valitaan erovuoroiset jäsenet arvalla. Tämän jälkeen toimitaan vuoron mukaan. Hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtaja ja / tai varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäseniä niin, että läsnä on kaikkiaan 5 jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät ovat :

 • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sen nimissä sekä kantaa ja vastata sen puolesta
 • kutsua yhdistys kaksi kertaa vuodessa varsinaisiin kokouksiin, sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa
  valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 • panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 • huolehtia varojen hankinnasta ja tilinhoidosta
 • hyväksyä uudet jäsenet

8. § Toimikunnat

Hallitus asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Jalostustoimikunnan jäsenten toimikausi määritellään jalostustoimikunnan omissa säännöissä.

9. § Varsinainen kokous

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen.

 • syyskokoukseen loka- joulukuussa
 • kevätkokoukseen huhtikuussa

Kokouskutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä tai toimitettava kirjallisesti jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Jäsenen, joka haluaa asiansa käsiteltäväksi kevät- tai syyskokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeisintään joulukuussa kevätkokousta varten ja viimeisintään elokuussa syyskokousta varten.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • määrätään jäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi ( vuosi-, perhejäsenet, sekä liittymismaksu)
 • esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus tulevalle vuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vuorovuosin
 • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 • valitaan edustajat kennelyhdistysten kokouksiin
 • päätetään hallituksen ja toimikuntien jäsenille suoritettavista matka- ja puhelinkorvauksista
 • käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
 • käsitellään jäsenten tekemät esitykset
 • käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23:n ja 24:n pykälän määräykset

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
 • käsitellään jäsenten tekemät esitykset
 • käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23:n ja 24:n pykälän määräykset

10. § Ylimääräiset kokoukset

Varsinaisien kokouksien lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten varsinainenkin kokous.

11. § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.

12. § Äänestykset

Mikäli lippuäänestystä ei vaadita, eikä näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, poikkeuksena kuitenkin §6 tarkoittamat asiat. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet jäsenet.

Äänioikeutta ei voi käyttää edustajan välityksellä.

13. § Talouden tarkistaminen

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Paikallisosastojen on toimitettava päättyneen kalenterivuoden tilit, pöytäkirjat, toimintakertomukset sekä muut tarvittavat asiakirjat hallitukselle viimeistään tammikuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

14. § Jäsenmaksut

Jäsenmaksut, joiden suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava maaliskuun loppuun mennessä. Oikeus jäsenlehteen lakkaa, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu maaliskuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu.

15. § Sääntöjen muutokset

Muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuina esitettävä yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut ja päätös on asianmukaisesti rekisteröity.

16. § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös vähintään kahden kuukauden väliajalla pidettävissä yhdistyksen kokouksissa, joista toinen on varsinainen kokous, ja päätökset on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään ¾:lla annetuista äänistä. Päätös on asianmukaisesti rekisteröitävä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

17. § Muut

Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.