Tiedote koskien vuoden 2018 C-Barq-kyselyä

19.10.2022

Tiedote koskien vuoden 2018 C-Barq-tutkimustuloksia ja niiden valmistumista 

SCY:n hallitus on päättänyt hylätä vuonna 2018 toteutetun C-BARQ-käyttäytymiskyselyn tulosten analysoinnin loppuun viemisen. 

Taustaa
Vuonna 2018 Collieyhdistyksen silloinen hallitus ja luonnetoimikunta (lakkautettu ja yhdistetty jalostustoimikuntaan 1.3.2020 alkaen) sopivat yhteistyössä teetettävästä pro gradu -tutkielmasta Helsingin yliopistossa eläinten käyttäytymistiedettä opiskelleen Elisa Ikosen kanssa. Pro gradu -työn aiheena oli Collien luonneominaisuuksien perinnöllinen vaihtelu ja menetelmänä C-BARQ-kyselylomakkeen hyödyntäminen. C-BARQ (Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire) on kysely, joka on tehty koirien käyttäytymisen arviointia ja tutkimusta varten. Kyselyssä on 18 taustakysymystä ja varsinainen C-BARQ koostuu 100 kysymyksestä.

Ongelmat ja selvitystyö
Kyselyyn vastasi lukuisia collienomistajia ja vastausmäärien perusteella analyysi olisi todennäköisesti ollut mahdollista. Asia jäi kuitenkin roikkumaan, eikä Collieyhdistyksen tuonaikaisen hallituksen tai luonnetoimikunnan yhteydenpidosta graduntekijään ole selkeää käsitystä. Luonnetoimikunta tiedotti vuoden 2020 alussa, että Elisa Ikonen olisi tulossa kertomaan pro gradu -työnsä tuloksista kevätvuosikokoukseen 25.4., ja että keskeisimpinä tuloksina saatiin laskettua periytymisasteet sekä geneettiset korrelaatiot ominaisuuksien välillä. Kevätvuosikokous 2020 jouduttiin kuitenkin perumaan koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Vuoden 2021 alussa SCY:n nykyinen hallitus sai tiedon, että Ikonen ei ollut tehnyt analyysejä sovitusti ja jätti opintonsa lopulta kesken. Ikosen graduohjaajat kertoivat SCY:n hallitukselle että Ikonen oli lopettanut yhteydenpidon ohjaajiin vuonna 2020 eivätkä nämä saaneet häneen enää yhteyttä. Ikosen graduohjaaja oli tiedustellut jo aiemmin analyysien viivästyessä, olisiko Ikonen tahtonut luopua datasta ja antaa sen jollekulle muulle opiskelijalle. Koska datan käsittely oli kuitenkin jo aloitettu, hän ei tahtonut toimia näin.

Ikosen graduohjaajien mielestä vastaavaa graduaihetta olemassa olevalla datalla ei kannata tarjota enää uudelle opiskelijalle, koska tulosten saamisessa voisi jälleen kestää hyvin kauan. Yliopiston työntekijöillä ei toisaalta ole mahdollista tehdä työtä ilmaiseksi. Collieyhdistyksen silloinen hallitus tai luonnetoimikunta eivät ole ilmeisesti tehneet graduntekijän kanssa velvoittavaa sopimusta, tai ainakaan sellaista ei ole löytynyt, joten mikään ei sitouta Ikosta tekemään analyysejä loppuun. 

SCY:n hallitus selvitti asiaa vuoden 2021 aikana ja sai selville, että kyselyn raakadata olisi vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajalla. Hallitus tiedusteli Jorma Lahdelta ko. varmuuskopiota datasta, koska kyselylomake verkkoon toteutettiin yhteistyössä opiskelijan ja Collieyhdistyksen kanssa. Kyselyn varmuuskopio toimitettiin nykyiselle hallitukselle, mutta kävi ilmi, että ko. datatiedosto on ilmeisen vajavainen. 

Saatu varmuuskopio vastauksista on otettu kyselyn ollessa vielä kesken ja avoinna, eikä se siten sisällä kaikkia kyselyyn saapuneita vastauksia, koska jo silmämääräisesti arvioituna pystyttiin toteamaan, että todellisuudessa vastauksia saatiin enemmän kuin mitä tiedostossa on. Kaikki kyseisessä tiedostossa mukana olevat vastauksetkaan eivät ole valitettavasti tallentuneet oikein, tai niissä on puutteita. 

Päätös
SCY:n hallitus päätyi yrittämään ratkaisuna vielä saamaan täydellistä aineistoa Ikoselta, ja tarjota sitä mahdollisesti jollekulle toiselle opiskelijalle analysoitavaksi loppuun. Hallituksen taholta on viime ja tämän vuoden aikana yritetty tavoittaa Elisa Ikosta useampaan eri otteeseen, siinä kuitenkaan onnistumatta, koska puheluihin tai viesteihin ei ole saatu vastausta. 

Hallitus on myös toisaalta todennut, että valmiin ja vajavaisen datan tarjoaminen toisen henkilön analysoitavaksi ja varsinkin päättötyön aiheeksi on ongelmallista. Kandidaatin- tai pro gradu -tutkielman aiheena C-BARQ-kyselytutkimus etenkin tietyllä rodulla on hyvin spesifi, ja tämän aihepiirin tutkielma olisi mahdollista tehdä käytännössä vain Helsingin yliopistossa, koska se vaatisi myös mahdollisen tutkielman ohjaajilta osaamista juuri tähän aihepiiriin. 

Ennen kaikkea tämä ratkaisu vaatisi myös mahdolliselta kiinnostuneelta opiskelijalta erityisen paljon innostusta ja motivaatiota työstää toisen henkilön kokoama aineisto loppuun ja kokonaiseksi lopputyöksi juuri tästä aiheesta ja tällä aineistolla. 

Näillä perusteilla SCY:n hallitus on päättänyt, ettei C-BARQ-kyselyn analyysiä enää yritetä viedä loppuun olemassa olevalla vajavaisella aineistolla.